Dopłaty do czynszu Mieszkanie na Start

Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań

Rządowy program o nazwie Mieszkanie na Start charakteryzuje się specyficznym sposobem wsparcia najemców co najważniejsze nie tylko tych, którzy mieszkają w mieszkaniach Mieszkanie Plus. Pomoc stanowi bezzwrotne finansowanie części należności z tytułu czynszu w formie dopłat w przypadku najmu nowego bądź  oddanego do używania w wyniku działań rewitalizacyjnych lokalu mieszkalnego:

Główne zalety paragramu dopłat do czynszów to:

 • realne comiesięczne wsparcie finansowe dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach (w tym dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów)
 • stymulowanie rynku nieruchomości i poszerzanie oferty dostępnych mieszkań na wynajem na rynku komercyjnym.

Kogo obejmie system dopłat Mieszkanie na Start?

Ubiegający się o dopłaty powinien spełniać następujące kryteria:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub legitymować się legalnym pobytem jako cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
 • najmuje lokal który spełnia warunki ustawy;
 • najemca spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym:
  • osiąga względnie niższe dochody, na poziomie nie wystarczającym aby podjąć się umowy najmu samodzielnie oraz zakupić mieszkania na wolnym rynku,
  • nie posiada tytułu prawnej własności lub współwłasności do innego mieszkania,
  • zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat, spełniające wymagania odnośnie lokalu;
 • zawarł umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego,
 • ma zdolność czynszową – jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Jakie warunki powinien spełniać lokal aby najemca mógł ubiegać się o dopłatę?

Lokal powinien być oddany do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną): mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji. W programie mogą brać lokale będące zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia budowy, oraz nie upłynął jeszcze termin stosowania dopłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej).

mieszkanie na start

Gdzie należy złożyć wniosek

Obsługą wniosków zajmują się Urzędy Gminy. W pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę najmu lub umowę rezerwacyjną. Najważniejszą kwestią jest to aby mieszkanie, było objęte programem Mieszkanie na Start.

Twoje pierwsze kroki ku dopłatom

Czynności związane z zawarciem umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej)

 • Sprawdź listę gmin uczestniczących w programie. Listę taką można znaleźć w informatorze programu Mieszkanie na Start jak również na stronach w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego i wybierz lokalizację mieszkania.
 • Skontaktuj się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub zapoznaj się z informacjami o możliwości najmu takiego lokalu na jej stronie internetowej.
 • Złóż wniosek o zawarcie umowy najmu i dokumenty potwierdzające, że wszyscy członkowie gospodarstwa domowego spełnią warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy w terminie naboru organizowanego przez wybrana gminą (lub spółkę gminną). Pamiętaj, że Twoja aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej.

Dalsza część procedury zależy w głównej mierze od przebiegu oceny najemców. Jeżeli warunki gminy są spełnione, wynajmujący zostanie umieszczony na liście kandydatów na najemców.

Kolejnym krokiem jest spełnienie wymagań w zakresie zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiedniej wysokości kaucja). Dalsza procedura odbywa się pomiędzy stroną wynajmującą a najemcom.

Procedura uzyskiwania dopłaty – Krok po korku

Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) złóż wniosek o dopłaty w urzędzie gminy. Do wniosku dołącz:

 • kopię umowy najmu/umowy rezerwacyjnej,
 • oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w Twoim gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych.

Pamiętaj, że gmina może Cię wezwać do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń, a także samodzielnie ją zweryfikować.

 • Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Zostaniesz niezwłocznie poinformowany o rozstrzygnięciu. Informacja o decyzji zostanie także przekazana wynajmującemu.
 • W przypadku przyznania Ci dopłat wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty. Czynsz pomniejszony o dopłatę będziesz zobowiązany zapłacić bezpośrednio wynajmującemu. Dopłata zostanie natomiast przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

 

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: